simple site templates

Pokyny pre žiakov a zamestnancov ZŠ po prerušení prevádzky z dôvodu prevencie nákazy COVID19

Školská jedáleň na základe rozhodnutia zriaďovateľa v súvislosti s opatrením ÚVO SR č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovila školské stravovanie pre žiakov a tiež zamestnancov ZŠ v Cíferi - za zvýšených hygienických opatrení.

Stravovanie žiakov prebieha v spolupráci so základnou školou podľa dohodnutého harmonogramu. Z personálnych a kapacitných dôvodov je stravovanie umožnené len žiakom prihláseným na výchovno-vzdelávací proces v škole. Žiakom dištančného vzdelávania sa strava
v školskom zariadení neposkytuje.
Stravujú sa žiaci podľa zoznamu vytvoreného na základe prieskumu ZŠ - nie je potrebné dodatočne riešiť žiadne administratívne úkony. Odhlasovanie žiakov prebieha prostredníctvom aplikácie Strava.cz - ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Z hygienických dôvodov sa nepoužívajú čipy. Ak dôjde k prerušeniu školskej dochádzky /ochorenie dieťaťa alebo dištančné vzdelávanie/, zákonný zástupca je povinný dieťa odhlásiť zo stravy v termínoch platných pred prerušením stravovania /do 14:00 hod/.

Prihláseným žiakom bude poskytnutá dotácia – obedy zadarmo.

Ak sa stravník, resp. zákonný zástupca nestihne odhlásiť do 14:00 hod. deň vopred a nezúčastní sa vyučovania, zákonný zástupca nebude mať možnosť prevziať si stravu osobne.
Podmienky pre zamestnancov ZŠ zostávajú bez zmeny - na stravu sú prihlásení všetci, odhlasujú sa samostatne prostredníctvom aplikácie.

Výdaj obedov prebieha v čase od 11:15 do 13:30 hod podľa dohodnutého harmonogramu. 

Dňa 30.6.2020 sa pre žiakov ZŠ NEVARÍ!

Pripísanie dotácie a vyúčtovanie stravného za školský rok 2019/20 sa uskutoční v júli 2020. 
Žiaci aktuálne prihlásení na stravovanie sa automaticky považujú za stravníkov aj v školskom roku 2020/21. V prípade záujmu o ukončenie stravovania žiadame o zaslanie mailu na adresy uvedené v kontaktoch, resp. telefonický kontakt.